Coseli

Regulament "Deserturi aromate, multe premii castigate"

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE CU PREMII

Deserturi aromate, multe premii castigateorganizata de S.C. Coseli S.A.

(perioada:1 martie – 27 aprilie 2014)

Art. 1– Organizatorul

1.1. Organizatorulconcursului Deserturi aromate, multe premii castigate, denumita si„Promotia” este compania S.C. CoseliS.A. cu sediul în Iasi, Bd. Poitiers, Nr. 43, CIF RO1974954, Înregistrata în RegistrulComertului sub. Nr. J22/2341/1992, cont RO71BRDE240SV07986492400 deschis laBanca BRD, (denumita in continuare “organizator” sau S.C. Coseli S.A.), avand numar de operator de date personale 17648.

1.2. Promotiase va desfasura conform prevederilor prezentului regulament, redactat inconformitate cu prevederile Ordonantei nr. 99/2000 privind comercializareaproduselor şi serviciilor de piaţă, republicată, cu modificarile sicompletarile ulterioare („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru totiparticipantii.

1.3. Prinparticiparea la aceasta Promotie se prezuma cunoasterea si acceptareaintegrala, expresa si neechivoca a regulamentului si acordul Participantului.Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor,conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

Art. 2- Durata si locul de desfasurare a Promotiei

2.1. Promotia este organizata si desfasuratain toate locatiile de distributie a produselor Coseli de pe intreg teritoriulRomaniei.

2.2. Promotia va incepe pe data de 1 martie2014, ora 00:00:01 si va dura pana la 27 aprilie 2014, ora 23:59:59.

Art. 3- Regulamentul oficial al Promotiei

3.1. Regulamentul oficial al Promotiei estedisponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata aconcursului, in oricare dintre urmatoarele modalitati:

• informat electronic, prin accesarea website-ului www.aromeesentiale.ro

• inurma unei solicitari scrise trimise la adresa Organizatorului Iasi, Bd.Poitiers, Nr. 43

3.2. De asemenea, informatii detaliate privindorganizarea Promotiei pot fi solicitate telefonic, la linia telefonica 0232/270997 (tarif normal), de luni pana vineri, intre orele 09:00 - 16.00 (cuexceptia zilelor libere legale si sarbatorilor legale).

3.3. Potrivit liberei decizii aOrganizatorului, Promotia poate fi mediatizata in scopul informarii publicului,inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ.Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate inconformitate cu prevederile prezentului Regulament.

3.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de amodifica si/sau completa oricand Regulamentul, precum si dreptul de a suspendasi/sau inceta si/sau intrerupe oricand desfasurarea Promotiei, cu conditiainstiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare avreuneia din prevederile acestuia prin intermediul www.aromeesentiale.ro Orice modificari/completari aduseprevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale care vor ficomunicate catre public si care vor intra in vigoare prin publicarea pe website-ulwww.aromeesentiale.ro

Art. 4- Dreptul de participare

4.1. Se pot inscrie in vederea participarii laPromotie numai persoanele fizice („Participantii”) cu domiciliul sau resedintain Romania si care, la data inscrierii, au implinit varsta de 18 ani.

4.2. Nu pot participa la Promotie urmatoarelecategorii de persoane:

• angajatiicompaniei SC Coseli SA si ai distribuitorilor acesteia

• angajatiioricaror companii implicate in realizarea oricaror activitati legate deorganizarea si desfasurarea Promotiei.

De asemenea, rudele angajatilor mentionati maisus (respectiv copii/parinti, frati/surori, sot/sotie) nu au dreptul de aparticipa la Promotie.

Art. 5– Produsele participante

5.1. Produse Participante sunt produsele semnalizate cu inscriptiile concursului la raft, respectiv Superesenta de rom,Superesenta de vanilie si Zaharul vanilinat de 50 g.

5.2. Dupa data incheierii campaniei promotionale, produsele participante descrise mai sus isi pierd aceasta calitate, Organizatorii nemaiavand nicio responsabilitate si nemaiasumandu-si nicio obligatie in legatura cu nicio circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii campaniei promotionale.

Art. 6– Premiile Promotiei

6.1. In cadrul Promotiei pot fi acordate,conform mecanismului descris la Art. 7 de mai jos, urmatoarele categorii de premii:

• 3 x masini de spalat vase - 5400 lei

• 5 roboti de bucatarie - 2120 lei

• 10 mixere - 1760 lei

• 100 Tavi - 4000 lei

• 200 de pachete Coseli

Valoarea totala a premiilor este de 13280 lei

6.2. Niciunul dintre premiile Promotiei nu poate fi inlocuit cu contravaloarea in bani a acestuia ori cu un alt bun sau serviciu.

Art. 7– Mecanismul desfasurarii Promotiei

7.1.Conditii privind inscrierea valabila in Promotie

7.1.1. Pentru inscrierea valabila in vedereaparticiparii la Promotie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

(1) Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;

(2) Participantul se va inscrie la Promotie exclusiv prin transmiterea a unuia sau mai multor Coduri promotionale impreuna cu nr. Bonurilor fiscale in oricare dintre modalitatile si cu respectarea conditiilor solicitate ce sunt prevazutela Art. 7.2. de mai jos;

(3) Inscrierea se va face exclusiv in perioada Promotiei mentionata la Art. 7.2.1 de mai jos;

(4) Participantul va folosi pentru inscriere un numar de telefon mobil valid, apartinand oricareia dintre retelele de telefonie mobila Cosmote, Orange sau Vodafone.

(5) Achizitioneaza in cadrul aceleiasi tranzactii comerciale cel putin unul dintre produsele participante;

(6) Produsele promotionale contin fiecare uncod unic, alfanumeric razuibil, format din 8 caractere;

7.2.Modalitatile de inscriere in Promotie

7.2.1. Participantii se pot inscrie in Promotie oricand, incepand cu data de 1 martie 2014, (ora 00:00:01) si pana la data de 27 aprilie 2014, ora 23:59:59.

7.2.2. Participantii vor trimite Codurile promotionale in oricare dintre urmatoarele doua modalitati:

(1) Prin expedierea, in perioada 1 martie - 27aprilie 2014, unui SMS la 1862(tarif normal in reteaua, Vodafone, Orange,Cosmote) continand codul promotional.

(2) Online, prin completarea unui formular disponibil in pagina dedicate promotiei pe website-ul www.aromeesentiale.ro . Acest formular va fi completat de catre Participant prin indicarea obligatorie a urmatoarelor informatii obligatorii: si acceptarea prezentului Regulament al promotiei. Toate campurile formularului sunt obligatorii.

• Nume

• Prenume

• Adresa

• Adresade email

• Nr. de tel

• Codul

• Numarulbonului

Indiferent de modalitatea de inscriere (web sau SMS), participantii la promotie trebuie sa pastreze Bonul Fiscal, in original, pentru validarea ulterioara a premiului.

7.2.3. Acelasi Cod poate fi transmis o singura data si numai in una dintre modalitatile prevazute la Art 7.2.2 (1) si 7.2.2.(2). In cazul in care acelasi Cod va fi receptionat de catre Organizator pentrudoua sau mai multe numere de telefon mobil sau adrese de mail, acesta va filuat in considerare doar pentru persoana corespunzatoare primei inscrieri,ordinea inscrierilor fiind cea cronologica raportata la ora receptiei in baza de date a Organizatorului si nu la momentul trimiterii Informatiilor.

7.2.4. Un Participant poate inscrie in concursmaximum 10 coduri intr-o zi calendaristica, indiferent de modalitatea deinscriere aleasa (SMS, web). Orice alt cod introdus dupa primele 10 intr-o zi calendaristica va fi luat in considerare daca va fi transmis ulterior, in perioada de desfasurare a promotiei. Organizatorul nu va fi facut responsabil pentrua cele coduri valide pe care Participantul nu le poate inscrie din acest motiv.

7.2.5. Nu vor fi luate in considerare mesajele de inscriere transmise in urmatoarele conditii:

(1) Daca acestea sunt transmise in afara perioadei Promotiei

(2) Daca Participantii transmit Coduri caresunt fie eronate, fie incomplete, care contin orice alte caractere suplimentare sau care au mai fost transmise anterior

(3) Daca Participantii folosesc pentru transmiterea SMS-urilor sau, dupa caz, indica in formularul online de pe site-ul www.aromeesentiale.ro numere de telefon nevalabile, nealocate, care nu pot fi identificate sau nu apartin uneia dintre retelele de telefonie mobila din Romania

(4) Daca, din motivele mentionate la Art7.2.6, accesul Participantului a fost blocat anterior momentului transmiterii Codurilor.

(5) Daca acestea au fost efectuate prin tentative de frauda sau prin oricare alte modalitati si/sau echipamente electronice si/sau software decat cele indicate de catre Organizator, ori au fost efectuate cu nerespectarea oricareia dintre conditiile si termenii Regulamentului.

7.2.6. Daca un Participant trimite consecutiv 10 (zece) sau mai multe mesaje de inscriere ce contin Coduri eronate, incomplete, informatii si/sau orice alte caracter suplimentar sau care au mai fost trimise anterior, dupa caz, acestuia i se va bloca accesul in concurs, insensul ca acele coduri transmise ulterior blocarii contului nu vor fi luate inconsiderare; in functie de modul de introducere a codurilor, participantul va primi un sms conform articolului 7.2.7.(2) d. sau un mesaj pe website-ulpromotiei conform articolului 7.2.8.(2) d.

Participantul poate solicita deblocarea accesului in concurs prin contactarea Organizatorului la numarul de telefon 0232/270997 (tarif normal in reteaua Romtelecom), de luni pana vineri, intre orele 09:00 - 16.00 (cu exceptia zilelor libere legale).

In scopul verificarii exactitatii si/sau veridicitatii Codurilor unice expediate de catre Participant, operatorul info line desemnat de catre Organizator poate solicita Participantului indicarea Codurilor, a numarului de telefon de pe care s-a facut inscrierea sau care a fost indicat pentru inscriere (in cazul in care inscrierea s-a facut online), precum si informatii privind Bonul Fiscal de natura sa dovedeasca respectarea Regulamentului. In cazul in care Participantul nu poate furniza informatii suficiente pentru lamurirea situatiei inscrierilor pe care le-a efectuat, intrarea in concurs va ramane blocata. In cazul in care dupa realizarea verificarilor si confirmarea datelor primite de la Participant operatorul infoline decide ca acesta a respectat regulile promotiei va debloca Contul intr-un interval de maxim 72h de la incheierea apelului telefonic.

Codurile valide transmise dupa blocarea contului nu isi pierd valabilitatea, acestea putand fi inscrise in contul Participantului doar daca vor fi retrimise intr-un moment ulterior deblocarii contului, respectiv cu respectarea celorlalte conditii din prezentul Regulament si numai in perioada Promotiei.

7.2.7. Inscrierea in campania promotionala prin expedierea unui SMS la 1862 continand codul promotional si numarul bonului

(1) Ce trebuie sa faca Participantul:

a. sa cumpare cel putin un produs participant la promotie

b. sa descopere prin razuire codul promotional

c. sa trimita intre 1 martie si 27 aprilie2014 un SMS la numarul 1862 (tarif normal valabil in reteaua Vodafone) care sa contina codul promotional si numarul de pe Bonul fiscal

(2) Participantul va primi un SMS de raspuns cu unul din urmatoarele mesaje:

(a) Pentru fiecare SMS trimis pana la 1 martie2014, indiferent de cate coduri trimite, participantul va primi un mesaj cu urmatorul continut:Promotia Coseli nu a inceput inca. Pastreaza bonul fiscal cu codul unic si retrimite codul din 1 martie 2014 la acelasi numar sau pewww.aromeesentiale.ro.

(b) Daca un cod promotional corect esteexpediat in perioada 1 martie - 27 aprilie 2014:Felicitari! Codul este corect si ai o noua sansa de castig.

(c)Daca un cod promotional incorect este expediat in perioada 1 martie - 27aprilie 2014:Cod incorect. Te rugam sa tastezi cu mai multa atentie data viitoare. Mai multe detalii la Infoline 0232.270997(tarif normal).

(d) Daca un Participant introduce consecutiv 10 coduri gresite, accesul la promotia Coseli ii va fi blocat, acesta primind urmatorul mesaj:

Ai introdus mai mult de 10 coduri gresite si numarul tau de telefon a fost blocat. Contacteaza-ne la infoline 0232. 270997(tarif normal) pentru deblocare.

(e) Daca un cod promotional este primit la numarul 1862 de mai multe ori, de pe acelasi numar de telefon sau de pe telefoane diferite:

Ne pare rau dar acest cod a fost deja folosit. Incearca alt cod. Infoline 0232.270997(tarif normal)

(f) Daca un Participant trimite un mesaj dupa terminarea promotiei, acesta va primi urmatorul mesaj: Promotia Coseli s-a incheiat pedata de 27 aprilie 2014. Coseli iti multumeste pentru interes si te incurajam sa prajituresti in continuare pentru cei dragi!

(g)Daca un participant incearca sa introduca prin SMS cel de-al 11-lea cod intr-osingura zi calendaristica, indiferent de modul in care au fost introduse celelalte 10 coduri in promotie:

Aiintrodus deja numarul maxim de coduri admise pe zi (10 coduri). Poti folosi dinnou acest cod in alta zi. Infoline 0232. 270997(tarif normal).

7.2.8. Inscrierea in campania promotionala incadrul sectiunii online de pe website-ul www.aromeesentiale.ro

(1) Ce trebuie sa faca Participantul:

a. sa cumpare cel putin un produs participantla promotie

b. sa descopere codul promotional razuibil

c. sa intre pe www.aromeesentiale.ro si sa introduca codul unic in perioada 1martie - 27 aprilie 2014

(2) Introducerea codului unic se face insectiunea „Concurs Deserturi aromate, multe premii castigate”, prin completareachestionarului. Participantul va primi unul dintre urmatoarele mesaje:

(a) Pentru fiecare mesaj trimis pana la 1 martie 2014, indiferent de cate coduri trimite, participantul va primi un mesaj cu urmatorul continut:Promotia Coseli nua inceput inca. Pastreaza bonul fiscal cu codul unic si retrimite codul din 1 martie 2014 pe www.aromeesentiale.ro sau prin SMS la nr de tel 1862.

(b)Daca un cod promotional corect este expediat in perioada 1 martie - 27 aprilie 2014:Felicitari! Codul este corect si ai o noua sansa de castig!

(c) Daca un cod promotional incorect este expediat in perioada 1 martie - 27 aprilie 2014:Cod incorect. Te rugam sa tastezi cu mai multa atentie data viitoare. Mai multe detalii laiInfoline 0232. 270997(tarif normal).

(d) Daca un Participant introduce consecutiv 10 coduri gresite, accesul la promotia Coseli ii va fi blocat, acesta primind urmatorul mesaj:Ai introdus mai mult de 10 coduri gresite si participarea la promotie a fost blocata. Contacteaza-ne la infoline 0232. 270997(tarif normal) pentru deblocare.

(f) Daca un cod promotional este primit de mai multe ori, de pe acelasi numar de telefon sau de pe telefoane diferite:Ne pare rau dar acest cod a fost deja folosit. Incearca alt cod. Infoline 0232. 270997(tarif normal)

(e) Daca un Participant trimite un mesaj dupa terminarea promotiei, acesta va primi urmatorul mesaj: Promotia Coseli s-a incheiat pe data de 27 aprilie 2014. Coseli iti multumeste pentru interes si te si te incurajam sa prajituresti in continuare pentru cei dragi!

(f)Daca un participant incearca sa introduca cel al 11-lea cod intr-o singura zicalendaristica, indiferent de modul in care au fost introduse celelalte 10coduri in promotie:Ai introdus dejanumarul maxim de coduri admise pe zi (10 coduri). Poti folosi din nou acest codin alta zi. Infoline 0232. 270997(tarif normal).

7.3.Desemnarea castigatorilor

7.3.1 Premiile vor fi desemnate prin tragere la sorti.

7.3.1.1 Tragerea la sorti va fi organizata indata de 30 aprilie 2014 si va viza inscrierile in promotie efectuate intre 1martie 2014, ora 00:00:01 si 27 aprilie 2014, ora 23:59:59;

7.3.1.2 Extragerea se va face electronic, in mod aleatoriu, in prezenta unui notar public

Fiecarui participant la concurs i se va conferi un numar de ordine in functie de intrarea in concurs.

Vor fi extrasi intai castigatorii pentru cele 3 masini de spalat, urmand ca apoi sa fie desemnati castigatorii pentru cei 5 roboti de bucatarie si pentru cele 10 mixere pentru cele 100 de tavi si pentru cele 200 de pachete Coseli. Apoi se vor extrage 5 rezerve pentru masinile de spalat, alte 5 rezerve pentru robotii de bucatarie, 10 rezerve pentru mixere, 50 de rezerve pentru tavi si inca 50 de rezerve pentru pachetele Coseli.

Un participant nu poate fi desemnat castigator decat o singura data. Daca aceeasi persoana a participat la concurs cu mai multe bonuri fiscale, va primi primul premiu pentru care a fost extras.

7.4.Validarea castigurilor. Publicarea castigatorilor.

7.4.1. Ulterior desemnarii castigatorilor Promotiei, potrivit mecanismelor de selectie descrise mai sus si corespunzatoare fiecarui tip de premiu in parte, Organizatorul va proceda la validarea castigurilor, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilo rprivind inscrierea Participantilor in Promotie, precum si modul de desfasurarea acesteia.

Organizatorul poate solicita oricarui Participant furnizarea oricarui Bon fiscal continand orice cod promotional introdus de respectivul participant in promotie.

Astfel, pentru ca un Participant sa poata fivalidat drept castigator al Promotiei, este necesara indeplinirea cumulativa atuturor urmatoarelor conditii:

(1) Participantul are dreptul de a se inscrie in Promotie, potrivit prevederilor prezentului regulament;

(2) Inscrierea in Promotie sa se realizeze intr-una din modalitatile prevazute de regulamentul Promotiei;

(3) Respectarea tuturor conditiilor deinscriere indicate la Art. 7.1 de mai sus;

(4) Participantul va asigura integritatea Bonului fiscal si a insemnelor promotiei care contin Codul razuibil si il vapastra, fiind in mod expres prevazut ca deteriorarea in orice mod si/sau pierderea va conduce la invalidarea castigului si, prin urmare, la imposibilitatea castigatorului de a intra in posesia premiului.

(5) Organizatorul are obligatia de a anuntacastigatorul telefonic si prin mail in primele 5 zile lucratoare de la data desemnarii castigatorilor, la numarul de telefon si adresa de email declarate in momentul inscrierii in promotie. Organizatorul va incerca sa contacteze telefonic castigatorii de maxim 6 ori, in intervalul orar 10:00 – 16:00.

Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru cazurile in care castigatorii au furnizat date sau informatii incorecte. In cazul in care unii dintre acesti castigatori nu si-au revendicat premiul (nu au raspuns la telefon, refuza premiul sau nu respecta conditiile si termenele impuse de prezentul regulament etc.) in cele 48 de ore din momentul contactarii, acestia sunt considerati castigatori nevalidati si vor pierde orice drept asupra premiului castigat. In vederea acordarii premiilor ramase nerevendicate se va apela la rezerve in ordinea extragerii, pana la validarea premiului.

(6) Pentru a intra in posesia premiului,castigatorii vor trimite prin email copie scanata dupa Bonul fiscal si codul promotional desemnat castigator in cadrul tragerii la sorti electronice

De asemenea, va preda pe baza unui procesverbal de predare–primire Bonul fiscal original si codul promotional desemnat castigator in momentul livrarii premiului.

7.4.2 Validarea, respectiv invalidarea rezervelor, se va face dupa criteriile mentionate. In cazul in care niciunadintre rezervele nominalizate pentru un tip de premiu nu poate fi validata, premiul va ramane in posesia organizatorului.

7.4.3. Anuntarea castigatorilor si a premiilor castigate se va realiza conform obligatiei prevazute de Ordonantei nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, cumodificarile si completarile ulterioare, prin publicarea pe websitewww.aromeesentiale.ro , in termen de maximum 45 de zile lucratoare de data incheierii promotiei.

7.5.Intrarea in posesia premiilor

7.5.1.Premiilevor fi expediate castigatorilor la adresa precizata de acestia, pe cheltuiala Organizatorului, prin curierat rapid, in termen de maxim 45 de zile lucratoare de la data incheierii procesului de validare a castigatorului.Premiile vor fi predate in baza unui proces- verbal de predare-primire. Refuzu lde a semna orice document ce atesta atribuirea efectiva a premiului catre castigator conduce la pierderea dreptului castigatorului de a intra in posesia premiului.

7.5.2. Orice eroare si/sau omisiune cu privirela datele personale furnizate Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia,acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind inresponsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil niciin cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numarului de telefon incorecte / incomplete.

Reclamatiile referitoare la premiul castigat ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor filuate in considerare de catre Organizator.

Art. 8- Taxe si impozite

8.1. Organizatorul se obliga sa retina si savireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile acordatecastigatorilor cu cetatenie romana in conformitate cu prevederile art. 77 dinCodul Fiscal aprobat prin Legea 571 din 22/12/2003, cu modificarile sicompletarile ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, in legaturacu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

Art 9 –Limitarea raspunderii

9.1. Organizatorii sunt indreptatiti sa iatoate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei promotii.

9.2. Organizatorii Campaniei promotionale nu vor avea nicio raspundere si nu vor putea fi implicati in niciun litigiu legat de detinerea sau de proprietatea asupra bonurilor fiscale cat si in ceea ce priveste eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participant in legatura cu aceasta campanie, exceptie facand cele prevazute de OG99/2000aprobata prin legea 650/2002.

9.3. Codurile promotionale castigatoare (trase la sorti din cele primite prin SMS sau online) devin proprietatea Organizatorului si nu vor fi returnate Castigatorilor.

9.4. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei intrari in cadrul acestei promotii, decizia comisiei este definitiva.

9.5. Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru:

1. Bonuri fiscale deteriorate, incomplete sau necorespunzatoare din punct de vedere al continutului;

2. Lipsa de pe materialul de concurs a coduluipromotional

3. SMS-urile trimise la alt numar de telefon decat 1862 , inscrierea online pe un alt site decat www.aromeesentiale.ro , ce ar duce la neprimirea acestora de catre Organizator;

4. SMS-urile sau inregistrarile online ce contin un cod promotional scris gresit fata de cel de pe materialul de concurs;

5. SMS-urile sau inregistrarile online trimise in afara perioadei promotiei mentionate mai sus;

6. Inscrierile online care nu contin toate campurile obligatorii ;

7. Situatiile in care numarul de telefon de pecare este primit un SMS nu poate fi identificat si ca atare Organizatorii nu vor putea raspunde Participantului la promotie;

8. Eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon de pe care s-au trimis SMS-urile, in legatura cucare s-au inregistrat codurile online sau prin e-mail;

9. Situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi Bon fiscal/cod. Conform prezentului regulament, premiile vorfi acordate primului participant care a introdus codul pewww.aromeesentiale.ro sau a trimis SMS-ul respectiv continand codul promotional desemnat castigator si poate face dovada achizitionarii produsului;

10. Nicio eroare in datele furnizate de catre castigatori; acuratetea datelor de contact nu atrage raspundere aorganizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare acesta nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii inconditii normale a premiului, la imposibilitatea identificarii unui castigator,imposibilitatea inscrierii in promotie din cauza ilizibilitatii datelor personale, codului inscris;

11. Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului dorit

12. Organizatorul nu va fi responsabil pentru intarzierile in livrarea/inmanarea premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia, de servicii postale etc;

13. Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate in considerare de catre Organizator;

14. Organizatorul nu-si asuma raspunderea pentru orice erori de imprimare sau alte erori referitoare la la codul promotional ;

15. Defectiuni tenhice ale operatorului detelefonie mobila;

16. Erori cauzate de folosirea incorecta a computerului personal de catre participant (intreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea vointa a tehnologiei de catre participant in scopul de a manipula rezultatele concursului).

Art. 10- Prelucrarea datelor personale

10.1 Prin inscrierea si participarea la Promotie, Participantii precum si castigatorii premiilor declara ca sunt de acord si se obliga sa respecte prevederile prezentului Regulament si sunt deacord in mod expres si ne echivoc ca datele lor personale, respectiv: nume, prenume, adresa de mail, telefon, serie si numar de CI sa intre in baza de date a S.C.Coseli S.A., sa fie prelucrate si utilizate de acesta (personal ori prin imputernicit) in scopuri precum: inmanarea premiilor castigatorilor,inregistrarea si validarea castigatorilor Campaniei promotionale. SC CoseliS.A. este inregistrat ca operator de date cu caracter personal nr. 17648 la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu CaracterPersonal si a operatorului sau de Marketing Direct, in conformitate cu Legeanr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cucaracter personal si libera circulatie a acestor date ("Legea677/2001"). Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzatecatre terti cu exceptia imputernicitilor sai.

10.2 Organizatorul se obliga sa respecteprevederile Legii nr. 677 /2001, privind protectia datelor personale ale Participantilor stocate pe durata Promotiei si ulterior acesteia. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor la Promotie si sa le utilizeze conform legislatiei in vigoare.

10.3 Participantilor la Concurs le suntgarantate drepturile prevazute de Legea 677/2001 privind protectia persoanelorcu privire la prelucrarea datelor cu caracter parsonal si libera circulatie aacestor date si in special cele cu privire la:

- dreptul de acces la date potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator.

- dreptul de opozitie potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate silegitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa facobiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitiilegale contrare.

- dreptul de interventie asupra datelor potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator,la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special adatelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea in date anonime adatelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificariicatre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.

10.4 La cererea expresa a oricaruia dintre Participanti, Organizatorul va asigura acestuia exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute la Art.10.3 de mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii inscrisi la Promotie vor trimite Organizatorului pe adresa Iasi, Bd. Poitiers, Nr. 43 o cerere intocmita in forma scrisa, datata sisemnata.

10.5 Organizatorul se obliga de asemenea sarespecte toate prevederile Legii nr. 677/2001, privind protectia datelor personale stocate atat pe durata desfasurarii Promotiei, cat si ulterior incheierii acesteia pe o durata nelimitata de timp si, daca este cazul, sa notifice catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal orice cu privire la colectarile si prelucrarile de date cu caracter personal realizate in legatura cu inscrierea si participarea la Promotie.

10.6 Organizatorul se obliga ca la primacomunicare in scris pe care o va avea cu persoanele din baza de date astfel creata, sa aduca acestora la cunostinta drepturile conform Legii 677/2001.

Art. 11- Incetarea / Intreruperea Promotiei. Forta majora

11.1. Promotia poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motiveindependente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Promotiei.

11.2. Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator,inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

11.3. Promotia mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil oastfel de situatie si cu respectarea prevederilor Art. 3.4 de mai sus.

Art. 12– Litigii

Eventualele litigii aparute intre Organizatorsi Participantii cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Promotiei sevor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila,litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente.

Art. 13- Alte Clauze

13.1. Deciziile Organizatorului privind promotia sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.

13.2. Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

13.3. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care leimplica organizarea si desfasurarea Promotiei.

Contact

S.C. COSELI S.A.
Adresa: Bd. Poitiers, Nr. 43, Iasi - Romania
Telefon/Fax: +40 372 731924 / +40 232 270997
Email: office@coseli.ro

Newsletter